ຄະນະບໍລິຫານ

ບັນນາທິການໃຫຍ່: Umesh Prasad, BDS, MPhil
ຮສ. ທີ່ປຶກສາ: Rajeev Soni, Ph.D.
ສ້າງສັນ ແລະດິຈິຕອລ: Imran